تبلیغات
Hate Us - 2012
Hate Us
 2012

سلام
در این نوشتار قصد دارم از چند آلبومی كه امسال منتشر شده اند و به نظرم شنیدنی آمده اند بنویسم.سعی من بر این بود كه از هر آلبوم یك آهنگ را كه شعر و موسیقی  بهتری دارد را انتخاب كنم.امیدوارم
حاصل را بپسندید.
...
Moonspell
گروهی پرتغالی كه امسال با  Alpha Noir/Omega White بازگشته اند.
آهنگی كه برای ترجمه انتخاب كرده ام ترك هفتم آلبوم اصلی است كه از نظر موسیقیایی جزو بهترین آهنگ های مونسپل است.Intro ی آهنگ كمتر از یك دقیقه است در آن صدای نجواهای فرناندو را می

شنویم كه "در افكار تو..." را تكرار می كند.
و اوج ظرافت شعر كه با تكرار همان جمله در میان جملات تمام پلشتی هایی كه از آنها می گوید را به ذهن مخاطب شعر ارجاع می دهد.
شعر با نقل قولی از انجیل آغاز می شود ...

Love is blasphemy
عشق كفر است

in your thoughts
در افكار تو...

"Behold the bridegroom cometh
ورود داماد را نظاره گر باش
In the middle of the night"
درنیمه های شب"
Behold the rats who follow him
موش هایی كه به دنبالش می دوند را نظاره كن
Why do they want our destruction?
چرا آنها نابوی ما را می خواهند؟

Do broken men still sail in your blade
هنوز مردان شكست خورده زیر پرچم تو می رانند؟
Are your bravest still afraid
هنوز شجاع ترین هایتان (هم) می ترسند؟
Now it's the womb that chases the seed
اكنون ، رحمیست كه به دنبال بار می گردد
Now it's the time of the need
اكنون زمان احتیاج است
Of hunger and revolt
(زمانی كه  ) از گرسنگی و جهل
Inverting our thoughts
افكار ما قرینه شود

Forever hold
در آغوش ، تا ابد
Forever sworn
قسم خورده ، تا همیشه
Forever mine
برای من ، تا ابد

It's the time to know, it's the time to see!
الان وقت آن است كه بفهمی ، الان وقت آن است كه ببینی:
Love is blasphemy
عشق كفر است!

In your thoughts
در افكار تو...

Behold the gloom bride coming
ورود عروس را نظاره گر باش
Riding the tail of the star
(كه) بر دنباله ایی از ستارگان می تازد
Beware the scum who follows her
آگاه باش از حقیری كه به دنبالش می رود
Now it's the time of the kill.
الان وقت كشتار است.

Love is blasphemy
عشق كفر است!

--------------
In Mourning
گروهی سوئوی كه با دو آلبوم اول خود جای خود را میان متالبازان ایرانی باز كرد.امسال آنها سومین آلبوم رسمی خود را منتشر كرده اند.
مقابل سبك این گروه Progressive Melodic Death Metal نوشته اند.
آلبوم پیشین آنها هم یك آهنگ شاهكار به نام The Poet And The Painter Of Souls داشت كه حقیقتا هرگز از شنیدنش خسته نمی شوم.

آهنگی كه برای ترجمه انتخاب كرده ام ترك دوم آلبوم  The Weight of Oceans است.


A Vow To Conquer The Ocean
سوگندی برای به زیر كشیدن اقیانوس

The screaming winds are begging, no choice, no options left
بادها زوزه كشان در حال التماس اند ، هیچ راهی نمانده ، هیچ حق انتخابی نیست
But to seek aid from the ancient ones, deserters of the coral legion
جز چاره جویی از باستانیان ،‌نگهبانان سرزمین اصلی
Memories from a golden age, unveiling knowledge to navigate by the stars
خاطراتی از یك عصر طلایی ، كشف مسیر راندن از نگاه به ستاره ها
A haunted heart to leave it's home and ride the waves
قلبی مجنون برای ترك خانه و به دل دریا زدن

Stars align to give guidance
ستاره ها صف می كشد تا تو به پیش بروی
Sail away under the darkening sky, as red turns to black
بران ، زیر آسمانی رو به تباهی ، هنگامی كه آفتاب سرخی اش را به سیاهی شب می بخشد
The night illuminates the path
شب روشنی بخش راه خواهد بود
Sail away, mind made up to make a vow to conquer the ocean
بران با فكری مصمم ، تا پیمان ببندی برای به زیر كشیدن اقیانوس

The day the sun forgot to shine, the stars carved something out of the sky
روزی كه خورشید فراموش كرد بتابد ، ستاره ها چیزی بر آسمان حك كردند
A wooden gift to a haunted heart, for a distorted mind the tide will turn
هدیه ایی عجیب برای قلبی مجنون ، برای ذهنی آشفته (كه) گره ها باز خواهد شد
From a windswept shore, left it's home. Years and years entangled in affliction
خانه را ترك كرد ، از ساحلی طوفان زده ، سالها و سالها تنش با درد و زخم همراه شد
Stared into the eye of the giant, and time stuck it's head in the sand
(و وقتی) به چشمان هیولا خیره شد ، زمان روی خود را پوشاند (تا نبیند)
-----------
Xandria
گروهی از كشور آلمان كه شاید در نگاه اول به گروه هایی مانند Epica یا Nightwish پیش از رفتن Tarja بماند.
اما آلبوم امسال آنها Neverworld's End  واقعا فوق العاده است.تنها آلبوم امسال برای من كه تمام آهنگ هایش را بارها و بارها شنیدم.
و سخت ترین كار انتخاب میان آهنگ های قوی ایی مثل Euphoria ، Cursed و valentine كه ویدئوی بسیار زیبایی نیز دارد ، بود.

Soulcrusher آهنگ ششم آلبوم است و سولوی بسیار قوی ، شعر زیبایش و از همه مهمتر وكال شنیدنی اش دلیل انتخاب من بود.امیدوارم بپسندید.شاید بتوان تركیب Soulcrusher مرا

"متجاوز روح" یا "درهم شكننده انسانیت"ترجمه كرد اما به نظر من بهتر است آن را ترجمه نكنیم.

Soulcrusher

I know the truth behind you, there is nothing but fear
من حقیقت ماورای تو را می دانم ، هیچ چیز جز ترس پشت تو نیست
Hiding behind violence I felt year after year
پشت خشونتی پنهانی كه سالهاست تنها احساس من بوده
Searching for someone to pay Darwin's price
به دنبال كسی بودی كه تقاص داروین را پس بدهد
Laughter echoes while you savour my cries
قهقه ات طنین انداز می شوند وقتی صدای گریه من به گوشت می رسد

I can't forget it - the pain and the dirt that I had to swallow
می نمی توانم فراموش كنم - درد و كثافتی كه مجبور بودم ببلعم
This is the limit - the soul you rape will once be strong
مرز اینجاست - روحی كه زیر پا خردش كردی روزی برمی خیزد
You never get it - the tears of the past are the hate of tomorrow
هرگز نفهمیدی - اشك های دیروز ، نفرت فردا هستند
Cursed Soulcrusher
نفرین بر تو ...

There's no escape, everyday is a treadmill of pain
راه فراری نیست ، هر روز دایره بی انتهایی از درد است
Working so hard for respect, but it all was in vain
برای احترام جان می كنیم‌ ، اما همه تلاشمان بیهوده است
No one would help little chaps picked half-dead
هیچ كس كودكان نیمه جان را كمك نمی كند
It's evolution, the strongest survive
این قانون جنگل است ، قوی ترین زنده می ماند

There's a refuge for me, but only in my mind
برای من پناهگاهیست ، تنها در افكارم
Outside it's raging on, on and on
بیرون (ذهنم) همه جا جنگ است و خشونت
Abusing for lust, instinct thirst for blood
تجاوز برای شهوت ، عطشی حیوانی برای خون
Hunting day by day - tears will run dry to hate
هر روز تحت تعقیب - جای این اشك ها كه خشك شود نفرت می روید
For the weakest one is hacked till it's done
برای ضعیفان رنج است تا روز مرگشان
Till it's falling out of the nest, dead and gone
تا روزی كه آشیانه سقوط كنند و كشته شوند

This sublime system of pure selection
این نظام بی نظیر انتخاب بهترین ها
Guarded carefully by the lies unquestioned
توسط بی شك ترین دروغ ها ،  با دقت مراقبت می شوند
It is living on - it is killing on
این ادامه نفس كشیدن است - این ادامه كشتن است
While the protectors just watch
هنگامی كه مراقبین تنها تماشا می كنند

Do you really wonder when sometimes the revenge is on you?
آیا واقعا جای تعجب دارد كه هر از گاهی از تو (هم) انتقام می گیرند؟
-------------
Shadows Fall
گروهی آمریكایی كه بیشتر به درامر فوق العاده اش می شناسندش.
آهنگی كه برای ترجمه انتخاب كرده ام ترك ششم از آلبوم Fire From the Sky است.

Save Your Soul
روحت را نجات بده

Guilt will twist the blade
احساس گناه تیغ (درون تنت) را می چرخاند
Everyday the knife cuts deeper
هر روز زخم ها عمیق تر می شود
How much more of this can you take
چقدر دیگر تحمل داری؟

Your fake smile fades
لبخند دروغینت محو می شود
Your public face has cracked and broken
نقابی كه در جمع به صورتت می زنی در هم شكسته
Cannot run and hide from your mistakes
نمی توانی از اشتباهاتت فرار كنی

Your time is running out
عمرت در حال تمام شدن است
This life of fear and doubt
زندگی پر از ترك و شك ات
Its not worth defending
ارزش جنگیدن و محافظت ندارد
The guilt is never ending
گناه را پایانی نیست

Judge not! Before you judge yourself
قضاوت نكن! پیش از آنكه (قبل از همه) خودت را قضاوت كنی
Regret! The only thing you felt
پیشمانی! تنها احساسیت كه در تو می ماند
Too late! It's too late to save your soul
دیر شده! برای نجات روحت دیر شده
How far! Will you let it go
چقدر! دیگر می توانی ادامه بدهی؟
Your fate! Is not in your control
سرنوشتت! در دستان تو نیست
Too late!‌ Its too late to save your soul
دیر شده! برای نجات روحت دیر شده

Your hollow words will never be enough
از زدن حرفهای بدون عمل خسته نمی شوی
Haunted in the truth
حقیقت تو را به جنون می كشد
The innocent paid for your actions
بی گناهان تقاص رفتار تو را دادند
Always seem to crush the ones you love
انگار كه تو همیشه تنها به كسانی ضربه می زنی كه دوستشان داری
Hide in your excuse
خودت را در بهانه هایت پنهان كن
It strangles like a noose
كه خفه ات می كند مانند طناب دار

Try to run and hide
فرار كن و پنهان شو
Until the day you die
تا روزی كه می میری
All your foolish pride
آن غرور احمقانه ات
It wont help you survive
كمكت نمی كند كه زنده بمانی...
-----------------
این چند آهنگ تنها یك قطره از كارهای شنیدنی امسال بودند.موسیقی ایی كه ما برای شنیدن انتخاب كرده ایم تنها نقطه رو به صعود در این دنیاست.

از اشتباهات ترجمه ها و نظراتتان برایم بنویسید.
كامكار بمانید و رها.


نظر نظر دوستان