تبلیغات
Hate Us - Sentenced
Hate Us
  Sentenced
سلام
این پست مربوط به Sentenced است.
اگر بخواهم دقیق تر بگویم این پست مربوط به آلبوم آخر آنها که آخرین بودن آن را از پیش هم اعلام کرده بودند و در سال 2005 با نام The Funeral Album منتشر شد ، است.
Sentenced گروهی فنلاندی بود که از 1989 تا 2005 فعالیت کرد و الان خواننده و چند تن از آنها در گروهPoisonBlack هنر خود را به نمایش می گذارند.
........
نخستین کار که شعرش ترجمه می شود Her Last 5 Minutes ترک چهارم این آلبوم است.
داستان "پنچ دقیقه پایانی اش" داستان بیماری مرگباریست که معشوقه شاعر دچار آن است.شعر و آهنگی که بهانه نوشتن این پست شد.
برای من زیباترین قسمت این آهنگ ، لحظه احتضار معشوقه و تمنای شاعر برای تسلیم نشدن اوست که آن را از 2:47 تا 3:15 آن را می شنویم و سولویی شاید یک دقیقه ایی و سپس "سکوتی که سرشار از ناگفته هاست"...

Her Last 5 Minutes
پنچ دقیقه آخر عمرش
ُ
Must have been a week
باید هفته ایی گذشته باشد
Since she drew the curtains down
از روزی که پرده ها را کشید
I don't know if it's night or day
نمی دانم الان شب است یا روز
And I don't care
و برایم مهم هم نیست
Our hope seems so bleak
امیدمان روز به روز کمتر می شود
But she's pulling through somehow
اما هنوز دوام آورده و من
While I'm trembling in dismay, in despair
در ناراحتی و فلاکت دست و پا می زنم

I can see you're scared and tired of all this
می بینم که چقدر ترسیده ایی و بریده ایی از این همه
I can see the torment, the damage it has done
می فهممت که چه شکنجه ایی می کشی ، که این بیماری چه بر سرت آورده
Still we both know what the other alternative is
هر دوی ما می دانیم که راه حل دیگر چیست...
Not yet, the only one
اما هنوز نه ، نیمه ی من

The good moments are breezed
لحظه های خوب پر کشیدند
And there's nothing I can do
و کاری از من بر نمی آید
When it comes onto her again
وقتی (بیماری) باز هم بر تنش سایه می افکند
And does it worse
و حالش را بد تر میکند

She shivers like a leaf
مانند برگی می لرزد
As the waves of pain heave through
که در میان امواج درد غوطه ور است
The ruthless bringer of the end
حامل سنگدل (خبرهای) پایان
Fears, preserved
 ترس ها ، زنده نگاه داشتن

Don't go yet, don't yet go
نه الان نرو ، تسلیم نشو
Not yet, my only one
زود است برایم ، همه امید من
Don't go yet, I can't let go
هنوز دل نکنده ام ، نمی توانم بگذارم بروی
Not yet, my only one
هنوز نه ، همه زندگی من

"I can't stop the light from flaming the curtains white."
"نور گویی پرده های سفید را به آتش کشیده و دیگر کاری از من برنمی آید...."
-----------------
آهنگ دوم Drain Me ترک یازدهم آلبوم و جزو آهنگهای متال تر و هدبنگی تر است.
برادر دوقلوی آهنگ Vengeance Is Mine ترک هفتم است که بخاطر قرابت معنایی تنها از یکی از این دو می نویسم.
از نظر موسیقیایی فقط می توانم بگویم به گوش جان بشنوید و حالش را ببرید ، سولوی کوتاه و بامزه ایی دارد اما زمینه شعری آن ، طرف دوم 99 درصد شعرهای پاپ وطنیست.آن روی سکه.شجاعت اعتراف به پلیدی...

Drain Me
جانم را بنوش

Always pretending to want you
همیشه تظاهر کردم که می خواهمت
It's so easy to make you play my game
چه ساده تن به بازی من می دهی
Always deceiving to get you
همیشه فریبت دادم تا به دستت بیاورم

So goddamn easy to make you scream my name
چقدر ساده مجبور می شدی اسمم را فریاد بزنی
No remorse, no repent
نه پشیمانم ، نه متنبه
Still to you I'm heaven-sent
که هنوز برای تو ، من یک فرشته آسمانم

I don't need a reason to hate you
من دلیلی نمی خواهم تا از تو متنفر باشم
I don't need a reason to break you
بهانه ایی نمی خواهم تا تو را خورد کنم
Just keep that mouth wide open and drain me,my darling
عزیزم ، فقط دهنت را کامل باز کن و جانم را بکش
I don't need to care if you want me
برایم مهم نیست که مرا می خواهی
I don't need to care if you need me
اهمیتی ندارد که به من نیاز داری
Just spread that pink wide smile and drain me,my darling
عزیزم فقط آن لبخند پهن صورتی را بازتر کن و جانم را بنوش

For so many years I've been faking
از آنجا که سالهاست که در حال تظاهرم
It's so hard to keep lying and smiling in vain
دیگر برایم سخت شده که باز هم دروغ بگویم و لبخند بزنم و ثمری نداشته باشد
For so many years I've been taking
من سالهاست تحمل می کنم
Innocence soiled
(این) معصومیت لجن مال (را)
hey babe
هی نفس!
your loss is my gain
غم تو ، شادی من است
No remorse, no repent
نه پشیمانم ، نه متنبه
Still to you I'm heaven-sent
که من هنوز برای تو از آسمان آمده ام....
-----------------------
آخرین آهنگ ، ترک سوم آلبوم است.
کاری به نسبت آرام و دلگیر.داستانش ، داستان عمر ماست و بار بودن.

We Are But Falling Leaves
ما (چیزی نیستیم) جز برگ های خزان زده

Think of your lifetime as one day
به زندگی ات نگاه کن گویی تنها یک روز بوده
It's fading away
که در حال محو شدن است
The shadows are growing long
سایه ها کشیده تر می شوند
Think of existence as a flame and death as rain
به بودن به نگاه آتش نگاه کن و به مرگ مثل باران
Storm clouds , they ride along
ابرهای طوفانی ، به زودی به ما می رسند

At life's eve our flames will cease
در لحظه آغاز زندگی ، آتش ما خاک می شود
Eternally, unavoidably
 برای همیشه ، ناگریز
Eventually all paths will lead
بلاخره تمام راه ها تو را 
To the cemetery
به گورستان می رسانند

Think of your lifetime as one year
به زندگیت نگاه کن گویی تنها یک سال بوده
Look autumn is here
ببین ، پاییز که الانت است
Getting colder, the winter's impending
سردتر می شوی ، صدای پای زمستان شنیده می شود
Your conclusion's drawing near-certain, austere
به پایان رسیدنت حسی نزدیک به اطمینان از نا آرامی و اضطراب با خود می آرود

Yet is only the circles unending
"هنوز" تنها دایره بی پایان (زندگی) است

We are but falling leaves in the air hovering down
ما جز برگ های در حال سقوط نیستیم ، که در دامان باد در تلاطم اند
On our way we will hit the ground
تا بلاخره به زمین بخورند
Scattered fragments of time
(در این) کنج بی هدف از زمان
Like blinks of an eye we are
عمر ما مثل یک چشم برهم زدن می گذرد

Just when we realize that we are alive, we die
درست هنگامی که معنای زندگی را می فهمیم ، می میریم...
---------------
کاش برگردان ها کم اشتباه باشند.
همانطور که می دانید کارهای ابتدایی  Sentenced ژانر کاملا متفاوتی از سه آلبوم آخر آنها دارد و این پست تنها برای معرفی آخرین آلبوم آنها بود که برای شخص من در نوشتن از Sentenced آهنگ های فوق العاده ایی مثل Fragile و  Mourn در اولویت اند.

آنچه از ذهن شما گذشت پس از خواندن این پست را برایم بنویسید.
و دوستانی که عضو فیس بوک هستند صفحه "طرفداران ایرانی مونسپل" را فراموش نکنند:

http://www.facebook.com/moonspell.iranian.street.team
  
كامكار بمانید و رها.

نظر نظر دوستان