تبلیغات
Hate Us - Draconian
Hate Us
 Draconian

سلام
در این مطلب از گروه Draconian خواهم نوشت.
گروهی با ملیت سوئدی که جزو گروه هایست که از همراهی یک خواننده مرد با صدای خشن و یک خواننده زن با صدایی آرام , بهره می جویند.
در این پست به چهار آهنگ از آلبوم Turning Season Within محصول سال 2008 آنها خواهم پرداخت.آلبومی که در مقابل سبکش نوشته اند: Doom\Gothic metal.
ترکیب صداهای وهم آلود و فریادهای خشن Gothic Metal با حزن و اندوه Doom Metal چیزیست که موسیقی این آلبوم را زیباتر و خوش سیما تر کرده است.
در بیشتر آهنگ های این آهنگ پس از هر Verse که توسط خواننده مرد خوانده می شود , سرود را می شنویم که خواننده زن آن را می خواند و اغلب اشعارشان حالت دیالوگ دارد به همین دلیل قسمت هایی از شعر که توسط هر خواننده خوانده می شود را مشخص کردم.
.....
نخستین ترجمه این مطلب , نخستین آهنگ این آلبوم با نام Seasons Apart است.
آهنگی شش دقیقه ایی که خواننده زن آغاز گر و خاتمه دهنده آن است .شروعی کم و بیش آرام دارد که برای شروع , حال و هوای کلی ایی از این آلبوم را به شنونده می دهد.

Seasons Apart
فصل های دوری

[خواننده زن]
Take my hand; Follow me through tranquillity
دستانم را بگیر , مرا تا دیار آسودگی دنبال کن
Stay with me, you will see ardour where shadows grow
با من بمان , آنجا که خورشید غروب می کند گرما را خواهی چشید
Feel my heart, relieve your hope of this fading love
قلبم را نوازش کن , امیدت را خلاص کن از این عشقِ میرا
Winter came far too soon, but still the flowers bloom
زمستان خیلی زود از راه رسید , اما هنوز گل ها شکوفه می دهند

[خواننده مرد]
And winter came too soon, and will the flowers die;
زمستان خیلی زود از راه رسید و امیدِ گل ها را کشت
Bow down their heads under the cold, cold sky
گلها مطیع آسمان سرد شدند و برایش سر خم کردند
In a world growing blind,
در دنیایی که ندیدن همه را مبتلا کرده
Who can expect me to see the pain that I caused?
چگونه ممکن است من دردی را ببینم که خودم مسببش بوده ام؟

[خواننده مرد]
Heal my heart before it breaks
درمان کن قلبم را پیش از آنکه بمیرد
Shade these austere lights...
این پرتوهای نور عذاب آور را بپوشان
Heal that wound that came to me...
مرهمی بگذار بر زخم هایم
Take me away from here
مرا از اینجا ببر

[خواننده مرد]
Blindfold my eyes with thy grace...
چشمانم را با زیبایی ات نابینا کن
The hope runs dry, and the words of comfort;
امید می خشکد و دلداری هایت را با خود می خشکاند
I heard how they cracked...
صدای شکسته شدن (شاخه هایشان) را می شنوم
We are breathing the shame I am the one to blame
ما با شرم زنده اییم , من مستحق سرزنشم , ملامتم کن

[خواننده زن]
It's the end for me and you
این پایان (داستان) من و توست
Somehow we always knew,
آنگونه که هردویمان منتظرش بودیم
Cause the guilt we had to hide
زیرا گناهی که مجبور به پنهان کردنش بودیم
Was right here at our side
درست در کنارمان بود
------------------------------
ترجمه بعد ترک هشتم این آلبوم The Empty Stare نام دارد که برای من تاریک ترین و عزیزترین آهنگ این آلبوم است.
آهنگی که در آن خواننده مرد, صدای مردی ناامید و شکسته است که برای دوری از تمام آنچه او را می آزارد همیشه در حال فرار است و خواننده زن نقش معشوقه ایی را دارد که او را برای ادامه زندگی وسوسه می کند....

The Empty Stare
نگاه بی احساس

[خواننده مرد]
My mind wandered off in the distance,
افکارم در این فاصله (ام از تو) کمی آرام گرفته
Where I am far from all that cages me
جایی که دورم از هرچه مرا در زندانش حبس می کند
All I could think of was death
تمام آنچه می توانستم به آن فکر کنم مرگ بود
Her name disguised in silence;
(گرچه) نامش در سکوتم تغییر یافته بود;
Angelwings and ravenclaws
بال فرشتگان و چنگال لاشخوران
The shredding of my soul,
روحِ در عذاب من
Steeped in a lavender smile
میان (مردابِ) لبخندی محو , گرفتار است

[خواننده مرد]
The overcast sky consoling me,
آسمان سیاه از ابر دلداری ام می دهد که
The fortitude within my grasp
شکیبا باشم , با هر نعره ایی که می کشم
I think to myself I'm the sad clown;
به خود می اندیشم , من دلقک محزونم
Smiling reluctantly, but crying behind the iron curtain
از روی اجبار می خندم , اما پشت نقاب آهنینم , صورتم از اشک خیس است
These tears don't fall so easily
این اشک ها به سادگی دیده نمی شوند

[خواننده زن]
In thy eyes;
در میان چشمانت
The womb of thy despair
آنجا که نومیدی ات زاده می شود
Embrace my life
زندگی ام را در آغوش بگیر
Within thy empty stare
با نگاه عاری از احساست

[خواننده مرد]
Damn the illusion which fell upon me!
لعنت بر توهمی که مرا در بر گرفته
The bitter wine of reality poured all over my face...
نتوانستم شراب جگر سوز حقیقت را سر بکشم
And I despise what I've become;
و حال از کسی که هستم متنفرم;
Just a terrified man, secluded and trapped in time
یک مرد ترسیده , منزوی و اسیر زمان

[خواننده زن]
In thy eyes;
در میان چشمانت
The womb of thy despair
آنجا که نومیدی ات زاده می شود
Embrace my life
زندگی ام را در آغوش بگیر
Within thy empty stare
با نگاه عاری از احساست

Together let us roam
بیا دست در دست هم پا بذاریم بر
Through endless dreams of night
رویاهای بی پایان شب
The moon as our limit
ماه همانند مقصد و پایانی برای ما
And our souls as guiding light
و روحمان همانند ستاره ها راهنمای ما

[خواننده مرد]
But how can I refuse my empathy to be resolute?
اما چگونه می توانم چشم ببندم از یقینم تا هدفی در زندگی داشته باشم؟
'Cause it feels like... I'm dying
هنگامی که احساس می کنم...در حال مرگم
I have nothing to gain where there is nothing to lose
چیزی نیست که بخواهم به دستش بیاورم جایی که چیزی برای از دست دادن نیست
-----------------------
سومین شعری که ترجمه می کنم, سومین ترک این آلبوم است که Earthbound نام دارد.
در Earthbound هنگام خواندن خواننده زن , آهنگی آرام و ملودیک می شنویم و هنگام خواندن خواننده مرد آهنگی سریع و خشن را شاهد هستیم که این نوای افتان و خیزان در طول مدت 8 دقیقه به نوعی یک پرسش و پاسخ را برایم تداعی می کند.
در این شعر نسبت به بقیه اشعار گروه ساده تر نوشته شده که به گمان من گفت و شنودی بین دو عاشق است که یکی مرده و دیگری نیز در حال مرگ است....

Earthbound
حصارِ زمین

[خواننده زن]
The sorrow of my soul, earthbound and cold
اندوه روح من , حصار زمین و سرما(ست)
The tide will never turn
گره ایی که هرگز باز نمی شود
I've been dead for years, drowned in all my tears
سالهاست که مرده ام , در میان اشک هایم غرق شدم
Have you forsaken me?
آیا تو (هم) مرا ترک کرده ایی؟

[خواننده مرد]

Frequent days of loss, crawling to the cross
روزهای شکننده پوچی , خزیدن به سمت صلیب
The silence screams so loud Conquered by the sun
سکوتی که خورشید را تسخیر کرده , فریادی کر کننده سر می دهد
my fate is done
سرنوشت من به پایانش رسیده
I'm pulling down the shroud
کفنم را بر تنم می کنم

[خواننده زن]
Blazing through my eyes, your tender disguise
لباس لطیف و تازه ات در میان چشمانم شعله ور است
So far our of reach
دست نیافتی تر (شده ایی) از همیشه
A life of dismay turns into grey
یک زندگی سرتاسر ترس به پایانش نزدیک می شود
Will you abandon me?
آیا (باز هم) مرا تنها خواهی گذاشت؟

[خواننده مرد]
Here in the light it's pitch black night
میان نور , خیمه تاریکی شب برپا می شود
A fever on the rise
التماس یک طلوع
Dying from within and reborn into sin
مرا در خود می سوزاند و  از خاکستر گناه دوباره برمی خیزاند
I'm tearing up the sky
من آسمان را می شکافم

This sentient cage
این قفس زیبا و پراحساس {دنیا}
Cutting through time with a blunt smile
خود را با لبخندی بی معنی جاودانه می کند
Would you help me slit my wrists?
آیا کمکم می کنی (رگ) مچ هایم را بدرم؟
See me cry, help me... Die
اشک هایم را ببین , کمکم کن تا....بمیرم!

[هر دو خواننده]
So frail the veil of life-so beautiful the face of death
چه شکننده است حصار زندگی , چه زیباست صورت مرگ
Suddenly reveries bloom into night's heavy drenching
رویاها چه ناگهان میان باران های بی رحم شبانه شکوفه می کنند

[خواننده مرد]
And life leaves you cold, weary and old...
زندگی تو را سرد , بیزار و پیر رها می کند
It's hard just to breathe
نفس کشیدن هم برایت دشوار است
You know me so well, I'm going through hell
مرا خوب می شناسی , عازم جهنمم
Won't you please, follow me?
همراهم نمی آیی؟

Feel the world inside
به دنیای درونت نگاه کن
The ghost of me calling you
روح من تو را صدا می کند
Feel the world inside
به دنیای درونت نگاه کن
The ghost of me haunting you
روح من به دنبال توست

[خواننده مرد]
You cracked the ice, and I wept
تو یخ مرا شکستی , و من اشک ریختم
You covered the sun, and I slept
تو خورشید را پوشاندی , و من به خواب رفتم
You whispered the truth, and I smiled
تو حقیقت را برایم زمزمه کردی , و من لبخند زدم
You kissed my soul, and I died
تو روح مرا بوسیدی , و من جان دادم
----------------------------

Morphine Cloud
آهنگی تاریک و غمگین که با زمزمه کردن چند خط اول آغاز می شود و تنها آهنگیست که از نظر من صدای خواننده زن کمکی در زیبایش نکرده و ای کاش قسمت های سرود را نیز خواننده مرد با آن صدای خشن و سیاه می خواند.
شاید بتوان گفت زیباترین شعر این آلبوم که به گمان من همانند پست Symphony X در مورد آدم و حوا و آن اشتباه است.خواننده مرد برای من کلمات آدم را ادا می کند و صدای زن , برایم حکم همان دلبری های بی رنگ زنانه را دارد.
بچگانه عاشق قسمتی از آهنگم (3:57) که خواننده مرد زمزمه گونه می خواند: آه ای قلب سست و ناسپاس...

Morphine Cloud
باران تسکین دهنده

[خواننده مرد]
One single night, one single day
یک شب ساده , یک روز مثل تمام روزها
Before it all just sweeps away...
پیش از آنکه همه چیز ناگهان از دست برود
With the paradise I do not know,
در بهشتی که نمی شناختمش
Through the joy I never had
میان شادمانی ایی که هرگز احساسش نکردم
I'm all alone on my isolated throne
تنهایم , به روی تخت پادشاهی که همه تنهایش گذاشته اند

[خواننده زن]
Why have you forsaken me?
چرا مرا ترک کردی؟

[خواننده مرد]
The days outnumbered themselves into the grey
روزگار خود را به میان (دریاچه) اندوه و غم می اندازد
And life cries, a dream dies out into the blackness
زندگی اشک می ریزد و رویایی در میان سیاهی جان می کند
Stretches for an empty cup; a chalice to collect the tears
جام باده ایی خالی می خواهم تا اشک هایم را در آن بریزم
That I keep to myself
تا آنها را برای خودم نگه دارم

[خواننده مرد]
This morphine cloud hanging over me
این ابر تسکین دهنده که بر فرازم خود را به دار می آویزد
Like a snow-white curtain;
همچو یک حجاب سفید تر از برف
This beautiful haze overruns me
همچو یک مه زیبا , بر من می بارد
So I erase myself from you; The cure for my sanity...
و من خود را از تو پاک می کنم , شاید از این هوشیاری نجات پیدا کنم
And here I am, unwilling to forgive myself
این منم , بی رغبت به بخشیدن خودم

[خواننده زن]

So lost in this remedy, your spirit is haunting me;
پس در این گریز(از من) ناپیدا شو , روحت به دنبال من است
Consumed by indifference
این بی علاقگی مرا از پا درآورد
I scream in your silence where shadows conceals me...
در سکوتت فریاد می کشم جایی که سایه ها مرا پنهان می کنند
I'm cursed to search for you
من طلسم شده ام تا (ابد) به دنبال تو بگردم

[خواننده مرد]
Oh feeble, ungrateful my heart;
آه ای قلب سست و ناسپاس
Paralyzed you drown with me
ای مفلوکِ مفلوج که با من غرق خواهی شد
Intoxicate this bitter reality
مستم کن تا تلخی این حقیقتِ تلخ را
Under the screens of apathy
زیر سنگ سرد بی احساسی احساس نکنم

[خواننده مرد]
The dream died before it was born
رویا مرد پیش از آنکه متولد شود
Innocence is lost... And so am I
بی گناهی ام از دست رفت...من هم گم شدم
But still I pretend to be strong
اما سعی می کنم به ظاهر نشان دهم قوی ام
Still I wonder where I belong
هنوز نمی دانم به کجا تعلق دارم

[خواننده زن]
You whisper to me gently in my sleep
هنگامی که در خوابم , آرام در گوشم زمزمه می کنی تا
To leave this world behind
این دنیا را رها کنم
And I gaze upon the mystery, this lovelorn identity...
و من بر راز میانمان خیره می شوم, این عاشق بی دل
Frozen beyond the echoes of laughter
پشت این پژواک خنده ها , بی حرکت مانده
------------------
این آلبوم شاهکاری دیگری نیز به نام The Failure Epiphany  دارد که آنقدر زیباست که می توانم تضمین کنم کسی که به متال علاقه دارد از شنیدنش دلزده نمی شود.

با بیان اشتباهات ترجمه , کمک کنید ترجمه ایی کم اشتباه داشته باشیم.
و در پایان مانند همیشه سپاسگزار عزیزانی هستم که در نوشته پیشین نظر داده بودند.

کامکار بمانید و رها.

 


نظر نظر دوستان